KAKO DJETETU OLAKŠATI PRILAGODBU NA ŽIVOT U NOVOJ OKOLINI JASLICA I VRTIĆA?

KAKO POMOĆI DJETETU I SEBI KAO RODITELJU?

 

ŠTO JE ADAPTACIJA?

Adaptacija je prilagođavanje djeteta na jasličko,

odnosno vrtićko okruženje. Prvi dani djetetovog

boravka u jaslicama ili vrtiću stresni su koliko za

dijete, toliko i za članove njegove obitelji

(posebno roditelje), ali i osobe koje će se njime

profesionalno baviti. Razdoblje adaptacije je

izazovno i zahtjevno za sve sudionike: dijete,

roditelja i odgojitelja te mu treba pristupiti

odgovorno, profesionalno i suradnički.

 

KOLIKO ADAPTACIJA TRAJE?

Koliko dugo će trajati adaptacija i kako će se

dijete ponašati tijekom adaptacije najviše ovisi o

samom djetetu (osobine, navike i karakter), ali i

djetetovoj okolini u kojoj odrasta. Na adaptaciju

utječu različita socijalna iskustva koje je dijete

doživjelo prije upisa u jaslice ili vrtić. Tako će se

npr. dijete koje je naviknuto da ga čuva veći broj

ljudi lakše prilagoditi novoj okolini, dok npr.

djeca koja od ranije nemaju uopće ili imaju

negativna iskustva u odvajanju od roditelja

(primjerice zbog hospitalizacije) prilagodit će se

teže. U pravilu se starija djeca lakše i brže

adaptiraju od mlađe, kao i ona djeca koja su

„po prirodi“ vesela, otvorena, komunikativna i

samostalna. Ipak, svako dijete je „svijet za sebe“

i faza adaptacije može biti duža ili kraća, s više ili

manje poteškoća. Kod većine djece stabilizacija

ponašanja uslijedi već nakon deset do petnaest

dana boravka u jaslicama (vrtiću) ili najviše

trideset dana. U rijetkim slučajevima adaptacija

može potrajati i duže od šest mjeseci, a razlozi

pritom mogu biti različiti (učestali izostanci,

nepovoljna obiteljska situacija, nedovoljna

zrelost djeteta, roditelj koji se teško odvaja i sl.).

U tom slučaju poželjno je da se roditelj obrati za

pomoć stručnom suradniku vrtića.

KAKO ZNAMO DA JE ADAPTACIJA ZAVRŠILA?

Proces adaptacije traje dok dijete ne prihvati

novonastalu situaciju, odnosno odvajanje od

roditelja bez poteškoća, ostajanje u prostoru i

prihvaćanje odgojitelja, usvajanje dnevnog ritma

dana i novih pravila ponašanja u jaslicama

(vrtiću), uključivanje u aktivnosti te prihvaćanje

druge djece i jaslica (vrtića) kao mjesta gdje se

sa svima dijele igračke i pažnja odraslih. Znak da

je adaptacija završila je opušten i veseo ulazak

djeteta u sobu dnevnog boravka te radost pri

susretu s odgojiteljima i ostalom djecom.

 

ŠTO POLAZAK U JASLICE (VRTIĆ) ZNAČI ZA

DIJETE?

Svakom je djetetu potrebno neko vrijeme da se

prilagodi novoj sredini, upozna odgojitelje i

nove prijatelje. Dijete se susreće s mnogim

promjenama koje postupno usvaja, a polazak u

jaslice (vrtić) za njega znači otkrivanje i

upoznavanje jednog „novog svijeta“. Narušava

se uobičajeni ritam zadovoljavanja djetetovih

potreba, mijenjaju se zajednički rituali, prostor u

kojem boravi te ljudi koji se njime bave. Nekoj

je djeci potrebno kratko vrijeme da bi se na to

sve prilagodila, dok je nekoj potrebno duže

vrijeme. Također, neka djeca reagiraju na

odvajanje od roditelja i boravak u vrtiću vrlo

burno, dok druga vrlo lako prihvate novu

situaciju.

KOJE SU TIPIČNE REAKCIJE DJECE?

Emocionalne reakcije koje dijete najčešće

doživljava tijekom adaptacije su strah i tuga, no

mnoga djeca pokazuju i izraženu ljutnju i to ne

samo prilikom odvajanja od roditelja nego i pri

ponovnom susretu. Odvajanje od roditelja za

dijete je najteži dio, što djeca jednostavno ne

mogu shvatiti ni u početku prihvatiti. Zato nas

prvotne burne reakcije djeteta ne bi trebale

čuditi niti iznenaditi. Budući da većina djece ne

može verbalno izraziti svoje emocije, one se

očituju na različite druge načine. Mnogi svoje

emocije izražavaju ponašajnim reakcijama, tj.

plaču, viču, udaraju, odbijaju jelo i kontakt s

drugom djecom ili odgojiteljicama. Neka djeca

se suzdržavaju od bilo kakvog izražavanja

emocija, pa se „povlače u sebe“ ili se kod njih

javlja glavobolja, povraćanje iako nisu bolesni.

Kod pojedine djece događa se i regresija u

ponašanju, odnosno povratak na ranije faze

razvoja. Ponekad se djeca koja su prohodala

vraćaju u fazu puzanja ili oni koji su prestali

nositi pelene ponovno imaju potrebu za njima.

Takve reakcije odgovor su djeteta na doživljeni

stres i prolaznog su karaktera, one će nestati

kada se dijete prilagodi i navikne na novu

sredinu te kada se bude osjećalo sigurno.

Strah i ostale neugodne emocije zbog situacije

u kojoj su se djeca našla tijekom adaptacije

najčešće iskazuju plakanjem. Istraživanja na ovu

temu pokazuju da tek manji broj djece tijekom

prvog tjedna plače za vrijeme boravka u vrtiću.

No, desetog dana boravka plakanje postaje

značajno frekventnija reakcija i kao takva traje

do tridesetog dana prilagodbe.

 

KAKO PRIPREMITI DIJETE ZA POLAZAK U

JASLICE (VRTIĆ)?

Za sam trenutak polaska djeteta u jaslice, tj. vrtić

te popratne emocionalne i tjelesne reakcije

nemoguće je u potpunosti pripremiti dijete

mlađe dobi, ali postoje mehanizmi kojima im

možemo pomoći lakše prebroditi prve dane

tijekom adaptacije. Mnogi stručnjaci slažu se da

je ključna i najvažnija stvar stav roditelja i

njihovo osobno mišljenje o jaslicama, tj. vrtiću.

Ukoliko roditelj ima pozitivan stav prema

jaslicama, pozitivne emocije i ponašanja, dijete

će takav model osjećaja i ponašanja samo

«transferirati».

Djetetu je potrebno pričati o jaslicama (vrtiću)

kao lijepom mjestu gdje se djeca zabavljaju i

gdje je njegova „teta“ koja će brinuti o njemu.

Mudro je ostaviti dijete na čuvanju kod osobe

od povjerenja te ga naučiti da ćete se kao

roditelj vratiti po njega kada se odvojite. Ako

živite u blizini vrtića prošećite do tamo i

poigrajte se djetetom, jer to će mu pomoći da

taj prostor poveže s mjestom za igru i ugodu.

Povedite ga obavezno u vrtić ukoliko tamo već

vodite starije dijete. Ako je moguće, objasnite

djetetu kakav je dnevni raspored i što ga očekuje u vrtiću.

Roditelji trebaju imati na umu da su jaslice i vrtić

lijepo mjesto puno igre i zabave, a teškoće

adaptacije će proći. Važno je da kao roditelj

zadržite pozitivan stav prema vrtiću,

odgojiteljicama, ali i prema sebi. To što

ostavljate dijete u vrtiću omogućit će mu da

razvija nove vještine i znanja. To shvatite kao

izazov, a ne kao kaznu. Vrtić je izvrsna priprema

za život jer uči dijete vještinama koje svi

trebamo imati, a to učenje se pritom odvija na

najbolji način – među vršnjacima.

Please follow and like us: