Programi

Većina djece uključena je u redovite 10 – satne programe kroz koje se zadovoljavaju dječje potrebe i razvija partnerski odnos sa roditeljima kako bi im olakšali svakodnevnu usklađenost obiteljskog i poslovnog života.

Primarni deset satni  redoviti program temelji se na Programskom usmjerenju te na konceptu  ranog razvoja i učenja prema koM je dijete vrijednost sama po sebi i podrazumijeva ostvarivanje prava na cjeloviti razvoj.

Za potrebe roditelja i djece koja nemaju potrebu cjelodnevnog boravka u vrtiću pružamo mogućnost poludnevnog boravka odnosno 6- satnog programa. Za roditelje koji rade smjenski

područni odjel Izvor ima dežurnu skupinu u poslijepodnevnim satima. Radno vrijeme redovnih skupina kao i dežurne skupine određuje se prema potrebama roditelja.

U dječji Vrtić „Mali svijet“ uz asistente i/ili u inkluzivne skupine uključeno je desetak djece s teškoćama u razvoju (oštećenje vida, sindrom down, poremećaj u ponašanju, poremećaji iz autističnog spektra, intelektualne teškoće). Individualiziranim programima, prilagođavanjem načina i vremena boravka u vrtiću, tretmanima u senzornoj sobi i stalnim ulaganjem u edukaciju odgojitelja stvara se klima koja podržava individualne potrebe i potiče mogućnosti.